Ateliers de Constructions du GRAND-HORNU, Hornu près MonsFabrikschilder in dieser Sammlung

Nummernschilder in dieser Sammlung
keine erfasst