Cie. FRANCAISE DE MATÉRIEL DE CHEMIN DE FER, USINE DU TILLEUL A MAUBEUGEFabrikschilder in dieser Sammlung

Nummernschilder in dieser Sammlung
keine erfasst